Advokátska kancelária PISAK & PARTNERS patrí medzi najskúsenejšie a najkvalifikovanejšie na trhu právnických firiem v špecializáciách, ktorými sa zaoberá.

Venujeme sa tomu, čomu naozaj rozumieme. Disponujeme profesionálmi s rozsiahlymi skúsenosťami v oblastiach, ktorými sa  dlhodobo zaoberajú.

 

Nehnuteľnosti

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti komplexného právneho poradenstva v súvislosti s realizáciou realitných transakcií, súkromných aj verejných, vrátane výstavby a developmentu nehnuteľností, právnou due diligence, prenájmom a správou nehnuteľností hlavne obchodných/nákupných centier a galérií, administratívnych a rezidenčných budov, hotelov a zariadení rekreácie, priemyselných nehnuteľnosti a logistických parkov, prípravou a vyjednávaním zmlúv na stavebné práce, ako aj s poradenstvom v oblasti nehnuteľností či sporov týkajúcich sa realitných projektov. V našom tíme máme tiež odborníkov na korporátne právo a financie so skúsenosťami v oblasti nehnuteľností.

 

Podnikanie

Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach života obchodných spoločností od ich založenia až po ich fúziu, rozdelenie, transformáciu alebo zánik. Poradíme tiež v procese likvidácie spoločnosti, konkurzného konania a reštrukturalizácie. Samozrejmosťou je nepretržité obchodné poradenstvo pri správe každodenného chodu firmy. Naši odborníci poskytujú právne poradenstvo mnohým vysoko profilovaným globálnym ako aj lokálnym klientom pôsobiacim v širokom spektre oblastí podnikania.

 
Verejné obstarávanie

Vyznáme sa v záležitostiach súvisiacich s verejnými zákazkami ako na strane zadávateľov tak aj uchádzačov. Pomáhame pri spracovaní zadávacej a zmluvnej dokumentácie, ako aj v rámci celého procesu verejného obstarávania. Rovnako poskytujeme právnu podporu uchádzačom formou konzultácií, komplexného spracovania zákonných náležitostí ponúk a prípravou zmluvných zabezpečení projektov.

 

Zamestnávanie

V oblasti pracovného práva sa venujeme najmä poradenstvu v súvislosti s manažérskymi zmluvami, pracovnými zmluvami a inými pracovnoprávnymi dokumentmi upravujúcimi vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ukončovaním pracovných pomerov a prepúšťaním zamestnancov, vrátane poradenstva pri ukončovaní činnosti podniku a hromadnom prepúšťaní, ako aj zodpovednosťou v pracovnoprávnych vzťahoch.

 

Duševné vlastníctvo

Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva poskytujeme najmä v súvislosti s ochranou autorských práv, ochrannými známkami a ich registráciou na národnej, európskej aj celosvetovej úrovni, patentami a inými priemyselnými právami, ako aj ochranou obchodného tajomstva a know-how.

 

Súdne spory a arbitráže

Disponujeme tímom skúsených procesných právnikov zastupujúcich klientov v občianskych a obchodných konaniach nielen pred všeobecnými ale aj rozhodcovskými resp. arbitrážnymi súdmi. Poradenstvo a pomoc klientom zahŕňa počiatočnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie, prípravu procesnej stratégie, zastupovanie v konaní pred súdom, konzultácie, rokovania a taktiež asistenciu pri výkone rozhodnutí.