Registrácie a oprávnenia

PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, je založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Gercenova 6B, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 775 894, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 57640/B.

PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, je platiteľom DPH (IČ DPH: SK2022798008).

PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, je registrovaná v Slovenskej advokátskej komore ako spoločnosť s ručením obmedzeným. PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z., o advokácii v znení neskorších zmien a doplnkov, príslušných predpisov Slovenskej advokátskej komory a dohodami medzi klientom a advokátom, ktoré sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a podliehajú právomoci slovenských súdov. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytovania našich služieb je možné získať v našej kancelárii.

Advokáti spoločnosti PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, sú kvalifikovaní vykonávať advokáciu v Slovenskej republike ako advokáti a sú registrovaní členovia Slovenskej advokátskej komory.

Poskytovanie právnych služieb a výkon advokácie

PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, poskytuje právne služby za odplatu, ktorá je dohodnutá pred začatím prác v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi.

PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, má odborné poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone advokácie vo Wüstenrot poisťovni, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská republika. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa poistného krytia možno získať v našej kancelárii.

Autorské práva a podmienky používania

Obsah a vzhľad tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami PISAK & PARTNERS, s.r.o.. Môžete si stiahnuť a vytlačiť akúkoľvek časť tejto webovej stránky pre svoje osobné, nekomerčné použitie. Akýkoľvek iný pokus o kopírovanie, šírenie či úpravy akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu PISAK & PARTNERS, s.r.o., je prísne zakázané.

Použitie akejkoľvek informácie uvedenej na týchto webových stránkach, vrátane avšak nielen, e-mailových adries, ktoré sú tu uverejnené, na distribúciu nevyžiadanej pošty alebo inej reklamy je prísne zakázané.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky údaje uvedené na tejto webovej stránke sú koncipované iba ako všeobecné informácie, nepredstavujú právnu alebo inú odbornú radu, a nie je možné sa na nich spoliehať alebo považovať ich  za konkrétnu radu vzťahujúcu sa na nejaký konkrétny prípad. Akákoľvek výmena informácií smerujúca z alebo k tejto webovej stránke nevytvára, ani nie je určená na vytváranie, žiadneho klientského vzťahu medzi PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, a akoukoľvek inou stranou.

PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť informácií na týchto webových stránkach, ani za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť zo spoliehania sa na informácie zverejnené na týchto webových stránkach. PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, nerobí žiadne vyhlásenie, pokiaľ ide o úplnosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií na týchto webových stránkach.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné externé stránky a ďalšie externé webové stránky môžu odkazovať na túto webovú stránku. PISAK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, nie je zodpovedná za obsah akýchkoľvek takýchto externých webových stránok.